JOG, ADATVÉDELEM ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

1.     A www.egeszsegszakerto.hu, illetve a www.e-sz.hu oldal tulajdonosa az Ewopharma Hungary Kft. A vonatkozó jogszabályok és az itt meghatározott feltételek vonatkoznak a jelen honlap olvasóira (böngészőire) és az oldalhoz való hozzáférésre és használatra. A honlap olvasásával az olvasó az itt meghatározott feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2.     Az oldal látogatója információkat (a továbbiakban: "Információ") tölthet le, jeleníthet meg vagy nyomtathat ki, kizárólag személyes használatra.

3.     Az oldal látogatója köteles megőrizni és reprodukálni a letöltött Információban foglalt minden egyes szerzői jogra, vagy egyéb szellemi tulajdonjogra vonatkozó megjegyzést és hivatkozást. Az oldal látogatója nem terjesztheti, nem módosíthatja, nem adhatja tovább, nem használhatja újra, nem adhatja fel újra, vagy nem használhatja az oldal tartalmát nyilvános vagy kereskedelmi célokra, ideértve annak  szövegét, képeket, hang és videó anyagot is az Ewopharma Hungary Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül. 

4.     Az oldal látogatója elfogadja, hogy minden, amit itt olvas vagy megjelenít, az ellenkező kikötés hiányában szerzői jogvédelem alatt áll és az itt kifejezetten meg nem határozott célokra nem használható fel. Az Ewopharma Hungary Kft. a saját vagy bármely más fél szerzői jogát nem engedményezi vagy ruházza át az oldal látogatójára.

5.     Az Ewopharma Hungary Kft. internetes oldalai tartalmazhatnak vagy hivatkozhatnak védjegyekre, szabadalmakra, vagyoni értékű üzleti titokra, technológiákra, termékekre, folyamatokra, vagy harmadik személyeket megillető jogokra. Az Ewopharma Hungary Kft. és/vagy egyéb felek nem engedményezik és nem ruházzák át az oldal látogatójára az ilyen védjegyekben, szabadalmakban, üzleti titkokban, technológiákban, termékekben, folyamatokban és egyéb szellemi tulajdonjogokban, vagyoni értékű jogokban foglalt jogosítványaikat és jogaikat semmilyen módon és terjedelemben.

6.     Az Ewopharma Hungary Kft. kizárja felelősségét az oldal – és az esetleges hivatkozások – tartalmának pontosságáért és naprakészségéért, amelyet az "adott állapotban" szolgáltat. 

7.     Az Ewopharma Hungary Kft. nem vállal semmiféle felelősséget illetve kötelezettséget, amelyek a jelen oldal illetve annak tartalmának használatával kapcsolatosak vagy azokból erednek.  

8.     Az Ewopharma Hungary Kft. kifejezetten kizárja felelősségét az oldalon – és az esetleges hivatkozásokon – található információ pontosságáért, teljességéért, helytállóságáért, időszerűségéért illetve részletességéért. 

9.     Az Ewopharma Hungary Kft. szintén nem vállal felelősséget és nem vonható felelősségre semmiféle kárért vagy vírusért, amely az oldal látogatója számítógépét vagy egyéb tulajdonát megfertőzheti az oldalhoz történő hozzáférés, annak használata illetve böngészése következtében, illetve bármely anyag, adat, szöveg, kép, videó vagy hanganyag letöltése következtében vagy miatt. 

10.   Az Ewopharma Hungary Kft. fenntartja a jogot, hogy megszakítsa, illetve megszüntesse az oldal bármely vagy összes szolgáltatását előzetes tájékoztatás nélkül. Az Ewopharma Hungary Kft. nem vállal semmiféle felelősséget vagy kötelezettséget az oldal bármely vagy összes szolgáltatásának megszakításából vagy megszüntetéséből eredően, tekintet nélkül arra, hogy az eseményeket vagy a kihagyásokat az Ewopharma Hungary Kft. tartozó valamely jogi személy, vagy bármelyik harmadik fél eredményezte.

11.   Az oldalra (az ott meghatározott kapcsolatok bármelyikére) elektronikus vagy más úton küldött bármilyen közlést vagy anyagot, ideértve bármilyen adatot, kérdést, megjegyzést, javaslatot és ehhez hasonlókat, nem bizalmas és vagyoni értékkel nem bíró anyagként kezeli az Ewopharma Hungary Kft., amely kezeléshez és tároláshoz az azt küldő személy az elküldéssel kifejezetten hozzájárul. Az Ewopharma Hungary Kft. tulajdonába kerül minden, amit az oldal látogatója továbbít vagy felad, és azok bármely célra felhasználhatók, ideértve, de nem kizárólagosan, a reprodukálást, továbbítást, közzétételt, közvetítést és postázást. Továbbá, az Ewopharma Hungary Kft. szabadon felhasználhat bármilyen ötletet, elképzelést, know-howt illetve technikát, amely az oldal látogatója által bármely célból az oldalra (az ott meghatározott kapcsolatok bármelyikére) küldött közlésben megtalálható, ideértve, de nem korlátozva, az ilyen információk felhasználásával végzett termék-fejlesztést, gyártást és marketing tevékenységet.

12.   Az oldalak és az esetleges hivatkozások esetleges technikai pontatlanságokat és nyomdai hibákat is tartalmazhatnak. Az Ewopharma Hungary Kft.(az ott meghatározott kapcsolatok bármelyikére) fenntartja a jogot, hogy az oldalon található információt és az információkban leírt programokat és termékeket, hivatkozást vagy bármely tartalmi elemet bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, kijavítsa és / vagy tökéletesítse.

13.   Mivel az Ewopharma Hungary Kft.-nek nincs az oldalhoz kapcsolódó linkek ellenőrzésére vagy hitelesítésére lehetősége, továbbá nem vizsgálhatja felül semelyik oldalt, amihez a oldal linkeken keresztül kapcsolódik, az oldal látogatója tudomásul veszi, hogy az Ewopharma Hungary Kft. nem felelős a saját oldalán kívüli web-helyekért, vagy bármely egyéb helyért, amely az oldalhoz linkeken keresztül kapcsolódik. Az oldal látogatója saját felelősségére és az

14.   Ewopharma Hungary Kft. engedélye nélkül kapcsolódik az oldalhoz, és egyéb web-helyekhez. Habár az Ewopharma Hungary Kft. időről időre figyelemmel kísérheti és felülvizsgálhatja az oldalon történő eszmecseréket, beszélgetést, levelezést, közvetítést, hirdetéseket és ehhez hasonló közléseket, a fentiek nem tekinthetők az Ewopharma Hungary Kft. kötelezettségének, továbbá az Ewopharma Hungary Kft. nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget semmilyen ilyen hely tartalmából eredően, sem az oldalon található információkban foglalt bármiféle hibáért, rágalmazásért, sajtóvétségért, becsületsértésért, mulasztásért, valótlanságért, szemérmetlenségért, pornográfiáért, mások vallási meggyőződésének tiszteletben tartásáért, veszélyességért, pontatlanságért. A honlap látogatója az oldal látogatásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy tilos bármely olyan anyag feladása, vagy továbbítása, amely törvénytelen, fenyegető, becsületsértő, rágalmazó, szeméremsértő, botrányos, izgató, pornográf vagy mások vallási meggyőződését sértő, vagy olyan viselkedésre buzdíthat, amely bűncselekménynek minősülhet, büntetőjogi felelősséget vonhat maga után, vagy egyébként törvénysértő lehet. Az Ewopharma Hungary Kft. teljes mértékben együtt fog működni bármely arra illetékes hatósággal, amely arra kéri vagy utasítja, hogy az ilyen információt vagy anyagot feladók személyét fedje fel.

15.   Az Ewopharma Hungary Kft. bármikor jogosult az oldalon levő anyag frissítésére. Az oldal látogatójára  mindenkor az aktuális jognyilatkozat vonatkozik.

16.   Linkek csak a jelen oldal honlapjához engedélyezettek. Az Ewopharma Hungary Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül más szintű linkek nem engedélyezettek. Tilos a jelen oldal keretezése olyan felek oldalaival vagy oldal elemeivel, amelyek nem tartoznak az Ewopharma Hungary Kft.-hez. Úgyszintén tilosak az in-line linkek, vagy a jelen oldal bármely részének felhasználása bármily módon más internetes oldalakon.

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

A jelen szabályzatot az Ewopharma Hungary Kft. adta ki a hatályos 2011. évi CXII. törvény (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról) rendelkezései alapján. 

A szabályzat hatálya kiterjed az Ewopharma Hungary Kft. (a továbbiakban az adatkezelő) által végzett minden olyan adatkezelésre és adatfeldolgozásra, amely természetes személy adataira, valamint közérdekű adatra vagy közérdekből nyilvános adatra vonatkozik. A szabályzatot a teljesen vagy részben automatizált eszközzel, valamint a manuális módon végzett adatkezelésre és adatfeldolgozásra egyaránt alkalmazni kell.

 

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3. különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, 

az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

4. bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, 

a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, 

az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;

5. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;

6. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;

7. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

8. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

9. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy 

másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

10. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

11. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

12. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

13. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

14. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

15. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

16. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

17. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott 

módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

18. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

19. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek 

a működése során ez az adat keletkezett;

20. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;

21. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

22. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, 

az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

23. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

24. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

 

AZ ADATKEZELÉS ALAPELVEI

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. 

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. 

A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A honlap látogatója azzal, hogy a személyes adatait önként a honlap tulajdonosának rendelkezésére bocsátja kifejezetten elismeri, hogy a jelen szabályzatot elolvasta és annak rendelkezéseit maradéktalanul elfogadta, erre tekintettel járul hozzá a személyes adatai kezeléséhez. 

 

AZ ADATKEZELÉS KÖVETELMÉNYE

Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az a törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok - kivéve ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja

- a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;

- az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;

- annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;

- annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;

- a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és

- azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

 

ADATTOVÁBBÍTÁS KÜLFÖLDRE

Személyes adatot e törvény hatálya alá tartozó adatkezelő harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő részére akkor továbbíthat, vagy harmadik országban adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor adhat át, ha

- ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy

- az adatkezelésnek a törvényi feltételei teljesülnek, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

A személyes adatok megfelelő szintű védelme akkor biztosított, ha

- az Európai Unió kötelező jogi aktusa azt megállapítja, vagy

- a harmadik ország és Magyarország között az érintetteknek a jogai érvényesítésére, a jogorvoslati jog biztosítására, valamint az adatkezelés, illetve az adatfeldolgozás független ellenőrzésére vonatkozó garanciális szabályokat tartalmazó nemzetközi szerződés van hatályban.

Az EGT-államba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

 

AZ ADATKEZELÉS KORLÁTAI

Ha törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának rendelkezése alapján az adatkezelő személyes adatot akként vesz át, hogy az adattovábbító adatkezelő az adattovábbítással egyidejűleg jelzi a személyes adat

- kezelésének lehetséges célját, ami tájékoztatók és reklámanyagok küldése;

- kezelésének lehetséges időtartamát, a kezelés időtartama legfeljebb öt év, vagy ha a jogosult kéri, ennél rövidebb idő;

- továbbításának lehetséges címzettjeit, más személyhez nem kerül továbbításra a személyes adat;

- érintettje e törvényben biztosított jogainak korlátozását, vagy

- kezelésének egyéb korlátozását (a továbbiakban: együtt: adatkezelési korlátozás), a személyes adatokat átvevő adatkezelő (a továbbiakban: adatátvevő) a személyes adatot az adatkezelési korlátozásnak megfelelő terjedelemben és módon kezeli, az érintett jogait az adatkezelési korlátozásnak megfelelően biztosítja.

Az adatátvevő az adatkezelési korlátozásra tekintet nélkül is kezelheti a személyes adatot és biztosíthatja az érintett jogait, ha ahhoz az adattovábbító adatkezelő előzetes hozzájárulását adta.

Törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának rendelkezése alapján az adatkezelő a személyes adat továbbításával egyidejűleg a címzettet tájékoztatja az alkalmazandó adatkezelési korlátozásról.

Az adattovábbító adatkezelőt - kérelmére - az adatátvevő tájékoztatja az átvett személyes adatok felhasználásáról.

 

ADATFELDOLGOZÁS

Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit e törvény, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az adatkezelő határozza meg. Az általa adott utasítások jogszerűségéért az adatkezelő felel. Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót nem vehet igénybe.

Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni. 

Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést írásba kell foglalni. Az adatfeldolgozással nem bízható meg olyan szervezet, amely a feldolgozandó személyes adatokat felhasználó üzleti tevékenységben érdekelt.

Kizárólag automatizált adatfeldolgozással az érintett személyes jellemzőinek értékelésén alapuló döntés meghozatalára csak akkor kerülhet sor, ha a döntést

- valamely szerződés megkötése vagy teljesítése során hozták, feltéve hogy azt az érintett kezdeményezte, vagy

- olyan törvény teszi lehetővé, amely az érintett jogos érdekeit biztosító intézkedéseket is megállapítja.

Az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés esetén az érintettet - kérelmére - tájékoztatni kell az alkalmazott módszerről és annak lényegéről, valamint az érintettnek álláspontja kifejtésére lehetőséget kell biztosítani.

 

SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE TUDOMÁNYOS KUTATÁS SORÁN

Tudományos kutatás céljára felvett személyes adat csak tudományos kutatás céljára használható fel. A személyes adat érintettel való kapcsolatának megállapítását - mihelyt a kutatási cél megengedi - véglegesen lehetetlenné kell tenni. Ennek megtörténtéig is külön kell tárolni azokat az adatokat, 

amelyek meghatározott vagy meghatározható természetes személy azonosítására alkalmasak. Ezek az adatok egyéb adatokkal csak akkor kapcsolhatók össze, ha az a kutatás céljára szükséges. A tudományos kutatást végző szerv vagy személy személyes adatot csak akkor hozhat nyilvánosságra, ha

- az érintett ahhoz hozzájárult, vagy

- az a történelmi eseményekről folytatott kutatások eredményeinek bemutatásához szükséges.

 

AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél

- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

- személyes adatainak helyesbítését, valamint

- személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

 

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. E bekezdés szerinti adatok adattovábbítási nyilvántartásban való megőrzésére irányuló - és ennek alapján a tájékoztatási - kötelezettség időtartamát az adatkezelést előíró jogszabály korlátozhatja. E korlátozás körében személyes adatok esetében öt évnél, különleges adatok esetében pedig húsz évnél rövidebb időtartam nem állapítható meg.

 

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. 

A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, ha

- kezelése jogellenes;

- az érintett írásban kéri;

- az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

- az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

- azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

TILTAKOZÁS SZEMÉLYES ADAT KEZELÉSE ELLEN

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

- ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

- ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

- törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, 

az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett az adatkezelőnek e bekezdés alapján meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő e bekezdés szerinti határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

 

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

Személyes adataimnak a www.egeszsegszakerto.hu, illetve a www.e-sz.hu honlapon való megadásával kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az Ewopharma Hungary Kft. (székhelye: 1021 Budapest, Budakeszi út. 73/f, cégjegyzékszám: 01-09-199825, adószáma: 25102628-2-41, képviseli: dr. Galkó Zoltán ügyvezető) a 2011. évi CXII. törvény (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról) 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a következő adataimat nyilvántartsa, kezelje és feldolgozza (név, email-cím, foglalkozás, szakterület, az azonosító típusa, száma, a végzés helye, jelszó); valamint az általam önként megadott adatok alapján a részemre tájékoztatást, ajánlatot, reklámot tartalmazó e-maileket küldjön külön előzetes hozzájárulásom nélkül.

Az adatlap kitöltésével tudomásul veszem, hogy kizárólagos felelősséggel tartozok azért, hogy a felhasználónevemet és a jelszavamat illetéktelen személy ne használhassa fel, ne férhessen hozzá a honlap adataihoz. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam megadott adatok megfelelnek a valóságnak.

Tudomásul veszem az Ewopharma Hungary Kft. következő tájékoztatását: a személyes adataimat addig kezeli, amíg azok törlését írásban nem kérem, az adatkezelés elsődleges célja az, hogy a vényköteles gyógyszereket csak az azok felírására vagy alkalmazására jogosult személyek tekinthessék meg.

A személyes adatokat az Ewopharma Hungary Kft. kezeli Magyarországon, az adatokat jogosult harmadik személy részére feldolgozás és adatkezelés céljából továbbítani, illetéktelen harmadik személy rendelkezésére nem bocsátja.

A jelen nyilatkozatra és az adatokkal kapcsolatos tevékenységre egyebekben is a 2011. évi CXII. törvény (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról) rendelkezései vonatkoznak.

 Sütik használatára vonatkozó szabályzat

A Webhely szolgáltatásainak fenntartása, fejlesztése, valamint a felhasználói élmény fokozása érdekében ún. sütiket (cookie-kat) használ. A Webhely használatával Ön elfogadja az oldal sütikre vonatkozó összes aktuális irányelvét, valamint adatvédelmi nyilatkozatát.
A sütik a böngésző által a felhasználó eszközére helyezett, kisméretű szöveges azonosítást és információgyűjtést végző állományok. A cookie egy egyedi számsorból áll, és elsősorban a weblapot letöltő számítógépek és egyéb eszközök megkülönböztetésére szolgál.
A Webhely látogatása során létrehozott sütik többféle kategóriába tartozhatnak:

* Alapműködést biztosító cookie-k: olyan sütik, amelyek nélkül a weboldal nélkülözhetetlen szolgáltatásai nem lennének képesek megfelelően működni.

* Teljesítményt növelő cookie-k: ezen cookie-k információkat gyűjtenek arról, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Például hogy melyek a leggyakrabban látogatott rovatok és a leglátogatottabb cikkek. Ezeket a cookie-kat a felhasználói élmény javításának és fenntartásának érdekében, statisztikai célokra használ fel weboldalunk.

* Funkcionális cookie-k: a cookie-k lehetővé teszik, hogy a weboldal megjegyezzen bizonyos korábban bevitt adatokat, például az Ön személyes beállításait.

* Targeting/hirdetési cookie-k: ezek a cookie-k segítenek abban, hogy hirdetési felületeinken keresztül olyan ajánlatokat juttathassanak el Önhöz, amelyek a leginkább megfelelnek érdeklődési köreinek. A fenti szolgáltatások biztosítása során a weboldal harmadik felekkel is együttműködhet, de számukra a Webhely személyes adatot csak a felhasználó előzetes értesítésével és beleegyezésével, vagy határozati utasítás esetén (pl. jogi szerv felszólítására) adhat ki.

A cookie-k által gyűjtött információkat a Webhely nem értékesíti, adja bérbe vagy terjeszti egyéb módon harmadik fél számára, kivéve azon szolgáltatások biztosításához szükséges mértékben, amely szolgáltatásokhoz Ön ezen információt előzetesen és önkéntesen megadta.

A Webhely független, harmadik felek felügyelete alá tartozó, és azok által fenntartott oldalakra mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Mivel a Webhely nem ellenőrzi az információk ilyen harmadik felek általi használatát, minden szóban forgó esetben a harmadik fél adatvédelmi irányelvének rendelkezései az irányadóak, amelyért a webhely felelősséget nem vállal, és jogilag felelősségre nem vonható.
A Webhely fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor módosítsa jelen szabályzat bármely részét. Kérjük, hogy rendszeresen látogasson el erre az oldalra és tájékozódjon az esetleges változásokról. Amennyiben az Adatvédelmi irányelv változásainak közzétételét követően továbbra is használja ezt a weboldalt, az a változások és az aktuális irányelvek Ön általi elfogadásának minősül.

Hogyan tudja kikapcsolni a sütiket?

A böngészők általában automatikusan elfogadják a sütik használatát, de ez a beállítást a felhasználó megváltoztathatja. Kérheti a sütik nem automatikus elfogadását, melynek köszönhetően minden alkalommal Ön választhatja meg, kívánja-e engedélyezni a sütik használatát, avagy nem.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a sütik honlapunk szolgáltatásainak és funkcióinak elérhetősége és megfelelő működése érdekében vannak elhelyezve az oldalon. Amennyiben Ön letiltja a sütik használatát, úgy előfordulhat, hogy nem fogja tudni honlapunkat teljes körűen használni, illetve elképzelhető, hogy a weboldal a tervezett működéstől eltérő viselkedést produkál.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat

Az Ön számítógépét érintő sütik beállítását szabályozhatja böngészőjében, illetve a harmadik féltől származó sütikről és azok beállításairól az alábbi weboldalon tud tájékozódni:
http://www.youronlinechoices.com/hu/ad-choices